DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - LỚP 11 - LỚP 12


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

LỚP KHTN 1

STT

TÊN SÁCH

GHI CHÚ

1

Ngữ văn 10, Tập một

Chân trời sáng tạo

2

Ngữ văn 10, Tập hai

Chân trời sáng tạo

3

Toán 10, Tập một

Chân trời sáng tạo

4

Toán 10, Tập hai

Chân trời sáng tạo

5

Lịch sử 10

Chân trời sáng tạo

6

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 10 (bản 1)

Chân trời sáng tạo

7

GDQP & An ninh 10

Kết nối tri thức

8

Tin học 10

Kết nối tri thức

9

Vật lý 10

Chân trời sáng tạo

10

Hóa học 10

Chân trời sáng tạo

11

Sinh học 10

Chân trời sáng tạo

12

Tiếng Anh 10 Friends Global – Student book

 

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10

1

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10

Chân trời sáng tạo

2

Chuyên đề học tập Toán 10

Chân trời sáng tạo

3

Chuyên đề học tập Vật Lý 10

Chân trời sáng tạo

 

LỚP KHXH 1

STT

TÊN SÁCH

GHI CHÚ

1

Ngữ văn 10, Tập một

Chân trời sáng tạo

2

Ngữ văn 10, Tập hai

Chân trời sáng tạo

3

Toán 10, Tập một

Chân trời sáng tạo

4

Toán 10, Tập hai

Chân trời sáng tạo

5

Lịch sử 10

Chân trời sáng tạo

6

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 10 (bản 1)

Chân trời sáng tạo

7

GDQP & An ninh 10 (Bộ sách kết nối tri thức)

Kết nối tri thức

8

Tin học 10 (Bộ sách kết nối tri thức)

Kết nối tri thức

9

Vật lý 10

Chân trời sáng tạo

10

Địa lý 10

Chân trời sáng tạo

11

Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10

Chân trời sáng tạo

12

Tiếng Anh 10 Friends Global – Student book

 

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10

1

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10

Chân trời sáng tạo

2

Chuyên đề học tập Toán 10

Chân trời sáng tạo

3

Chuyên đề học tập Lịch Sử 10

Chân trời sáng tạo

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11

LỚP KHTN 1

STT

TÊN SÁCH

GHI CHÚ

1

Ngữ văn 11, Tập một

Chân trời sáng tạo

2

Ngữ văn 11, Tập hai

Chân trời sáng tạo

3

Toán 11, Tập một

Chân trời sáng tạo

4

Toán 11, Tập hai

Chân trời sáng tạo

5

Lịch sử 11

Chân trời sáng tạo

6

GDQP & An ninh 11

Kết nối tri thức

7

Tin học 11

Kết nối tri thức

8

Vật lý 11

Chân trời sáng tạo

9

Hóa học 11

Chân trời sáng tạo

10

Địa lý 11

Chân trời sáng tạo

11

Tiếng Anh 11 Friends Global – Work book

 

12

Tiếng Anh 11 Friends Global – Student book

 

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 11

1

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 11

Chân trời sáng tạo

2

Chuyên đề học tập Toán 11

Chân trời sáng tạo

3

Chuyên đề học tập Vật Lý 11

Chân trời sáng tạo

 

LỚP KHXH 1

STT

TÊN SÁCH

GIÁ BÌA

1

Ngữ văn 11, Tập một

Chân trời sáng tạo

2

Ngữ văn 11, Tập hai

Chân trời sáng tạo

3

Toán 11, Tập một

Chân trời sáng tạo

4

Toán 11, Tập hai

Chân trời sáng tạo

5

Lịch sử 11

Chân trời sáng tạo

6

GDQP & An ninh 10

Kết nối tri thức

7

Tin học 11

Kết nối tri thức

8

Vật lý 11

Chân trời sáng tạo

9

Địa lý 11

Chân trời sáng tạo

10

Giáo dục kinh tế và Pháp luật 11

Chân trời sáng tạo

11

Tiếng Anh 11 Friends Global – Work book

 

12

Tiếng Anh 11 Friends Global – Student book

 

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 11

1

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 11

Chân trời sáng tạo

2

Chuyên đề học tập Toán 11

Chân trời sáng tạo

3

Chuyên đề học tập Địa Lý 11

Chân trời sáng tạo

 

 

LỚP KHXH 2

STT

TÊN SÁCH

GIÁ BÌA

1

Ngữ văn 11, Tập một

Chân trời sáng tạo

2

Ngữ văn 11, Tập hai

Chân trời sáng tạo

3

Toán 11, Tập một

Chân trời sáng tạo

4

Toán 11, Tập hai

Chân trời sáng tạo

5

Lịch sử 11

Chân trời sáng tạo

6

GDQP & An ninh 11

Kết nối tri thức

7

Tin học 11

Kết nối tri thức

8

Vật lý 11

Chân trời sáng tạo

9

Địa lý 11

Chân trời sáng tạo

10

Giáo dục kinh tế và Pháp luật 11

Chân trời sáng tạo

11

Tiếng Anh 11 Friends Global – Work book

 

12

Tiếng Anh 11 Friends Global – Student book

 

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10

1

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 11

Chân trời sáng tạo

2

Chuyên đề học tập Lịch Sử 11

Chân trời sáng tạo

3

Chuyên đề học tập Địa Lý 11

Chân trời sáng tạo

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12

STT

TÊN SÁCH

GHI CHÚ

1

Giải tích 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Hình học 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Vật lý 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Hóa học 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Sinh học 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Công nghệ 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Ngữ Văn 12 – Tập một

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Ngữ Văn 12 – Tập hai

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9

Lịch sử 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10

Địa lý 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11

Giáo dục công dân 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12

Tin học 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

13

Tiếng Anh 12

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

14

Giáo dục  Quốc phòng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156