QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI


QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

(Quy định áp dụng chung cho tất cả các học sinh)

1. Quy định chung:

  • Học sinh tuyệt đối không được sử dụng hoặc mang điện thoại vào lớp học, không dùng điện thoại vào giờ ăn trưa, ngủ trưa, giờ học buổi tối và sau 22 giờ tối.

2. Học sinh học nội trú, bán trú:

  • Sáng 06h45’ học sinh nộp điện thoại tại phòng Hành chính – Học vụ và nhận điện thoại lại sau khi hết giờ học của buổi chiều hàng ngày.
  • Buổi tối: 22 giờ học sinh nội trú nộp điện thoại cho Thầy Quản nhiệm và nhận lại điện thoại vào sáng hôm sau.

3. Học sinh học 02 buổi:

  • Sáng 06h45’ học sinh nộp điện thoại tại phòng Hành chính – Học vụ. nhận điện thoại lại vào giờ ra về buổi trưa và nộp điện thoại trở lại vào đầu giờ học buổi chiều.

4. Lưu ý chung:

  • Trường hợp học sinh không nộp điện thoại được phép tự bảo quản tại tủ đồ cá nhân của phòng nội trú, tuyệt đối không mang vào lớp học hoặc các giờ quy định.

Nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất nếu phát hiện xử lý vi phạm theo quy định.

5. Xử lý vi phạm:

  • Vi phạm lần thứ 1: Tịch thu điện thoại 01 tuần
  • Vi phạm lần thứ 2: Tịch thu điện thoại 02 tuần
  • Vi phạm lần thứ 3: Tịch thu điện thoại đến hết học kỳ và gởi trả lại cho phụ huynh.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG                        


Đăng ký
tư vấn
0918 860 156