Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2018-2019


THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/01/2019

THỨ TIẾT 12A1 11A1 11A2 11A3 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5
Thứ 2 1 Chào cờ
 Vân.H
Chào cờ
 Hải.H
Chào cờ
 Vũ.L
Chào cờ
 Hiệp.H
Chào cờ
 Hằng.L
Chào cờ
 Anh.V
Chào cờ
 Toan.SU
Chào cờ
 Loan.TI
Chào cờ
 Toàn.QP
2 Sinh hoạt
 Vân.H
Sinh hoạt
 Hải.H
Sinh hoạt
 Vũ.L
Sinh hoạt
 Hiệp.H
Sinh hoạt
 Hằng.L
Sinh hoạt
 Anh.V
Sinh hoạt
 Toan.SU
Sinh hoạt
 Loan.TI
Sinh hoạt
 Toàn.QP
3 Lịch sử
 Toan.SU
Ngữ Văn
 Thu.V
Vật lý
 Vũ.L
Hoá học
 Hiệp.H
Hoá học
 Vân.H
Ngữ Văn
 Anh.V
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Q.Phòng
 Toàn.QP
Ngữ Văn
 Nhi.V
4 Toán
 Thuỷ.T
Ngữ Văn
 Thu.V
Vật lý
 Vũ.L
Thể dục
 Huy.TD
Q.Phòng
 Toàn.QP
Lịch sử
 Toan.SU
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Ngữ Văn
 Anh.V
Ngữ Văn
 Nhi.V
5 Toán
 Thuỷ.T
C.Nghệ
 Vũ.L
Ngữ Văn
 Thu.V
Thể dục
 Huy.TD
  Tin học
 Khang.TI
Lịch sử
 Toan.SU
Ngữ Văn
 Anh.V
Hoá học
 Hiệp.H
Thứ 3 1 Ngữ Văn
 Trung.V
Vật lý
 Vũ.L
Lịch sử
 Phúc.SU
Nhật
 P.Anh.JP
Toán
 Thuỷ.T
Lịch sử
 Toan.SU
C.Nghệ
 Linh.SI
Toán
 Nam.T
Tiếng Anh
 Anh.AV
2 Ngữ Văn
 Trung.V
Vật lý
 Vũ.L
Toán
 Đàng.T
Lịch sử
 Phúc.SU
Toán
 Thuỷ.T
Tiếng Anh
 Anh.AV
Lịch sử
 Toan.SU
Toán
 Nam.T
C.Nghệ
 Linh.SI
3 Toán
 Thuỷ.T
Lịch sử
 Phúc.SU
Toán
 Đàng.T
Toán
 Bình.T
Ngữ Văn
 Trung.V
Tiếng Anh
 Anh.AV
Sinh vật
 Linh.SI
GDCD
 Vân.CD
Lịch sử
 Toan.SU
4 Toán
 Thuỷ.T
Toán
 Bình.T
C.Nghệ
 Vũ.L
Ngữ Văn
 Châu.V
Ngữ Văn
 Trung.V
C.Nghệ
 Linh.SI
Toán
 Nam.T
Lịch sử
 Toan.SU
GDCD
 Vân.CD
5 Lịch sử
 Toan.SU
Toán
 Bình.T
  Ngữ Văn
 Châu.V
    Toán
 Nam.T
Sinh vật
 Linh.SI
Toán
 Đàng.T
Thứ 4 1 Hoá học
 Vân.H
Vật lý
 Vũ.L
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Hoá học
 Hiệp.H
Tiếng Anh
 Vy.AV
Hoá học
 Hải.H
Toán
 Nam.T
Tin học
 Loan.TI
Vật lý
 Thám.L
2 Hoá học
 Vân.H
Toán
 Bình.T
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Hoá học
 Hiệp.H
Tiếng Anh
 Vy.AV
Hoá học
 Hải.H
Toán
 Nam.T
Tin học
 Loan.TI
Vật lý
 Thám.L
3 Tiếng Anh
 Uyên.AV
Toán
 Bình.T
Nhật
 Tiến.JP
C.Nghệ
 Vũ.L
Hoá học
 Vân.H
Tin học
 Khang.TI
Vật lý
 Thám.L
Toán
 Nam.T
Hoá học
 Hiệp.H
4 Ngữ Văn
 Trung.V
Tiếng Anh
 Vy.AV
Hoá học
 Hiệp.H
Toán
 Bình.T
Lịch sử
 Phúc.SU
Thể dục
 Tấn.TD
Vật lý
 Thám.L
Toán
 Nam.T
C.Nghệ
 Linh.SI
5 Ngữ Văn
 Trung.V
Tiếng Anh
 Vy.AV
Hoá học
 Hiệp.H
Toán
 Bình.T
Lịch sử
 Phúc.SU
Thể dục
 Tấn.TD
C.Nghệ
 Linh.SI
  Tin học
 Khang.TI
Thứ 5 1 Thể dục
 Huy.TD
Hoá học
 Hải.H
Toán
 Đàng.T
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Tin học
 Hoà.TI
Tiếng Anh
 Anh.AV
Toán
 Nam.T
Thể dục
 Tấn.TD
Sinh vật
 Linh.SI
2 Thể dục
 Huy.TD
Hoá học
 Hải.H
Toán
 Đàng.T
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Tin học
 Hoà.TI
Sinh vật
 Linh.SI
Toán
 Nam.T
Thể dục
 Tấn.TD
Tiếng Anh
 Anh.AV
3 Tin học
 Hoà.TI
Toán
 Bình.T
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Vật lý
 Thám.L
C.Nghệ
 Linh.SI
Toán
 Sơn.T
Hoá học
 Vân.H
Toán
 Nam.T
Tiếng Anh
 Anh.AV
4 Hoá học
 Vân.H
Thể dục
 Huy.TD
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Vật lý
 Thám.L
Sinh vật
 Linh.SI
Toán
 Sơn.T
Thể dục
 Tấn.TD
Toán
 Nam.T
Toán
 Đàng.T
5 Tiếng Anh
 Uyên.AV
Thể dục
 Huy.TD
Nhật
 Tiến.JP
Toán
 Bình.T
Hoá học
 Vân.H
  Thể dục
 Tấn.TD
  Toán
 Đàng.T
Thứ 6 1 Địa lý
 Minh.D
C.Nghệ
 Vũ.L
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Q.Phòng
 Toàn.QP
Tiếng Anh
 Vy.AV
Ngữ Văn
 Anh.V
Nhật
 P.Anh.JP
Hoá học
 Hải.H
Thể dục
 Huy.TD
2 Địa lý
 Minh.D
Hoá học
 Hải.H
Vật lý
 Vũ.L
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Tiếng Anh
 Vy.AV
Ngữ Văn
 Anh.V
GDCD
 Vân.CD
Vật lý
 Tùng.L
Thể dục
 Huy.TD
3 Vật lý
 Vũ.L
Tiếng Anh
 Vy.AV
Toán
 Đàng.T
Toán
 Bình.T
GDCD
 Vân.CD
Vật lý
 Tùng.L
Ngữ Văn
 Châu.V
Ngữ Văn
 Anh.V
Địa lý
 Minh.D
4 Toán
 Thuỷ.T
Tiếng Anh
 Vy.AV
Toán
 Đàng.T
Toán
 Bình.T
Nhật
 Huệ.JP
Địa lý
 Minh.D
Ngữ Văn
 Châu.V
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Hoá học
 Hiệp.H
5 Toán
 Thuỷ.T
Toán
 Bình.T
Hoá học
 Hiệp.H
C.Nghệ
 Vũ.L
  GDCD
 Vân.CD
Địa lý
 Minh.D
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Toán
 Đàng.T
Thứ 7 1 Vật lý
 Vũ.L
               
  2 Vật lý
 Vũ.L
               
  3                  
  4                  

 

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/01/2019

THỨ TIẾT 12A1 12TN 12XH 11A1 11A2 11A3 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5
Thứ 2 1                      
2   Hoá học
 Vân.H
Địa lý
 Minh.D
  Q.Phòng
 Huệ.QP
GDCD
 Thuý.CD
  Tiếng Anh
 Anh.AV
Vật lý
 Thám.L
Nhật
 Huệ.JP
Nhật
 P.Anh.JP
3   Hoá học
 Vân.H
Địa lý
 Minh.D
  GDCD
 Thuý.CD
Ngữ Văn
 Châu.V
  Tiếng Anh
 Anh.AV
Tin học
 Khang.TI
Nhật
 Huệ.JP
Vật lý
 Thám.L
4   Sinh vật
 Duyên.SI
GDCD
 Thuý.CD
  Thể dục
 Huy.TD
Ngữ Văn
 Châu.V
  Toán
 Sơn.T
Hoá học
 Vân.H
Địa lý
 Minh.D
Tiếng Anh
 Anh.AV
5   Sinh vật
 Duyên.SI
GDCD
 Thuý.CD
  Thể dục
 Huy.TD
Vật lý
 Thám.L
  Toán
 Sơn.T
Hoá học
 Vân.H
  Tiếng Anh
 Anh.AV
Thứ 3 1                      
2 GDCD
 Thuý.CD
    Nhật
 Huệ.JP
  Nghề
 Nam.TI
Toán
 Thuỷ.T
Vật lý
 Tùng.L
Ngữ Văn
 Châu.V
Tiếng Anh
 Thảo.AV
 
3 Sinh vật
 Duyên.SI
    GDCD
 Thuý.CD
  Nghề
 Nam.TI
Toán
 Thuỷ.T
Vật lý
 Tùng.L
Ngữ Văn
 Châu.V
Tiếng Anh
 Thảo.AV
 
4 Toán
 Thuỷ.T
    Sinh vật
 Duyên.SI
  Nghề
 Nam.TI
Vật lý
 Hằng.L
Nhật
 Tiến.JP
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Vật lý
 Tùng.L
 
5 Toán
 Thuỷ.T
    Tin học
 Nam.TI
  Ngữ Văn
 Châu.V
  Nhật
 Tiến.JP
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Vật lý
 Tùng.L
 
Thứ 4 1                      
2 Tiếng Anh
 Uyên.AV
    Tin học
 Nam.TI
Ngữ Văn
 Thu.V
Địa lý
 Hoà.D
Vật lý
 Hằng.L
  Q.Phòng
 Toàn.QP
  Nhật
 P.Anh.JP
3 Tiếng Anh
 Uyên.AV
    Địa lý
 Hoà.D
Ngữ Văn
 Thu.V
Tin học
 Nam.TI
Vật lý
 Hằng.L
  Nhật
 P.Anh.JP
  Toán
 Đàng.T
4 Q.Phòng
 Toàn.QP
    Ngữ Văn
 Thu.V
Nghề
 Nam.TI
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Địa lý
 Hoà.D
      Toán
 Đàng.T
5       Ngữ Văn
 Thu.V
Địa lý
 Hoà.D
Tiếng Anh
 Uyên.AV
Nhật
 Huệ.JP
      Tin học
 Khang.TI
Thứ 5 1                      
2 Tiếng Anh
 Uyên.AV
    Ngữ Văn
 Thu.V
Tin học
 Nam.TI
  Ngữ Văn
 Trung.V
Q.Phòng
 Huệ.QP
  C.Nghệ
 Linh.SI
Ngữ Văn
 Nhi.V
3 Tiếng Anh
 Uyên.AV
    Tiếng Anh
 Vy.AV
Tin học
 Nam.TI
  Ngữ Văn
 Trung.V
Hoá học
 Hải.H
  C.Nghệ
 Linh.SI
Ngữ Văn
 Nhi.V
4 Ngữ Văn
 Trung.V
    Nghề
 Nam.TI
Ngữ Văn
 Thu.V
  Tiếng Anh
 Vy.AV
C.Nghệ
 Linh.SI
  Hoá học
 Hải.H
 
5 Ngữ Văn
 Trung.V
    Nghề
 Nam.TI
Ngữ Văn
 Thu.V
  C.Nghệ
 Linh.SI
    Hoá học
 Hải.H
 
Thứ 6 1                      
2 Sinh vật
 Duyên.SI
    Q.Phòng
 Toàn.QP
C.Nghệ
 Vũ.L
Tin học
 Nam.TI
Toán
 Thuỷ.T
Ngữ Văn
 Anh.V
Tin học
 Khang.TI
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Lịch sử
 Toan.SU
3 C.Nghệ
 Vũ.L
    Nghề
 Nam.TI
Sinh vật
 Duyên.SI
Nhật
 P.Anh.JP
Toán
 Thuỷ.T
Toán
 Sơn.T
Tiếng Anh
 Thảo.AV
Lịch sử
 Toan.SU
Q.Phòng
 Toàn.QP
4   Vật lý
 Vũ.L
Lịch sử
 Toan.SU
Nhật
 Huệ.JP
Nghề
 Nam.TI
Sinh vật
 Duyên.SI
Thể dục
 Tấn.TD
Toán
 Sơn.T
  Ngữ Văn
 Anh.V
 
5   Vật lý
 Vũ.L
Lịch sử
 Toan.SU
  Nghề
 Nam.TI
  Thể dục
 Tấn.TD
       

Đăng ký
trực tuyến
0918 860 156